ganesh bhujanga

Shri Ganesh Bhujangaprayat Stotra

Stotras

श्री गणेशभुजंगप्रयात स्तोत्रम्

॥ श्री गणेशाय नम: ॥
रणत्क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोद्दण्डवत्पद्मतालम्।
लसत्तुंदिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुंतमीडे ॥ १ ॥

ध्वनिध्वंसवीणालयोल्लासिवक्त्रं स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्वीजपूरम्।
गलद्दर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं गणाधीशमीशानसुनुंतमीडे ॥ २ ॥

प्रकाशज्जपारक्तरत्न प्रसूनप्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकम्।
प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसुनुंतमीडे ॥ ३ ॥

विचित्रस्फुरद्रत्न मालाकिरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखाविभूषम्।
विभूषैकभूषं भवध्वंसहेतुं गणाधीशमीशानसुनुंतमीडे ॥ ४ ॥

उदञ्चद्भुजावल्लरीदृश्यमूलोच्चलद्भ्रूलताविभ्रमभ्राजदक्षम्।
मरुत्सुन्दरीचामरै: सेव्यमानं गणाधीशमीशानसुनुंतमीडे ॥ ५ ॥

स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं कृपाकोमलोदारलीलावतारम्।
कलाबिन्दुगं गीयते योगिवर्येर्गणाधीशमीशानसुनुंतमीडे ॥ ६ ॥

यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम्।
परं पारमोंकारमाम्नायगर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे ॥ ७ ॥

चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यं नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यम्।
नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यभासे नमो विश्वबीजं प्रसीदेशसूनो ॥ ८ ॥

इमं संस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत्सर्वकामान्।
गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो गणेशे विभौ दुर्लभं किं प्रसन्ने ॥ ९ ॥

॥ इति श्री मच्छंकराचार्यकृतं श्रीगणेशभुजंगप्रयात स्तोत्रं संपूर्णम॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *